“RED BULL AIR RACE 2017” JÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A Red Bull Hungária Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 137.) továbbiakban: ”Szervező” által szervezett, a http://goto.redbullairrace.hu honlapon elérhető játékban (továbbiakban: ”Játék”) az a természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki

- megfelel a 3/A. pontban meghatározott feltételeknek,
- a Játék időtartama alatt goto.redbullairrace.hu címen elérhető kvízjátékot helyesen oldja meg,
- az oldalon a regisztráció alatt nevét és e-mail címét megadja,
- továbbá személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
- és a játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja.

A játékszabályzat mindenki számára hozzáférhető a goto.redbullairrace.hu honlapon. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

2. A Játék 2017.05.04. napjától 2017.07.25-ig terjedő időtartamban kerül lebonyolításra.

3/A. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt valamennyi részvételi feltételnek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság munkavállalói, megbízott partnerei és alkalmazottai, valamint azoknak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozói.

3/B. A játékba történő nevezés egy 2017.05.04. 0 óra 0 perc és 2017.07.25 23 óra 59 perc között megtörtént játékkal és azt követő regisztrációval történik.

Leírás, adatok, előírások Egy játékos, egy e-mail címmel egy alkalommal nevezhet, de a sikeres játék eléréséhez korlátlan alkalommal próbálkozhat.

4. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi kötelező előfeltételét. A Játékban való részvételre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen játékossal, vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

5.1 Játékra történő jelentkezéssel a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja;

5.2 Vállalják továbbá, hogy külön írásbeli nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook és Instagram oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett.

6. Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a játékosok tudomásul veszik, hogy személyes adataikat az Infotv. értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel. Jelen játékszabályzatban és az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Red Bull Hungária Kft. felel. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92641/2016. A Játék nyerteseitől adategyeztetés ill. nyereményátadás megkönnyítése érdekében a Szervező adatokat kérhet. A szervező ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

7. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 137.

8. A Játék során a játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás használói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli, így mindezekért való esetleges helytállási kötelezettségét a Játékos tudtával ezennel kizárja.

9. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Játék alkalmazással kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban vagy annak alapján a játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve közvetlen kárért, költségért, kiadásért (többek között a Játék alkalmazás használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését).

10. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a goto.redbullairrace.hu honlapon. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a goto.redbullairrace.hu honlapon, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

11. A játékosok saját felelősségre vesznek részt a nyeremény (lásd 15. Pont) felhasználásában, vállalják, hogy azzal kapcsolatban külön írásbeli nyilatkozatot tesznek (egészségügyi alkalmasság, stb.).

12. A Játékszabályra, a Játékra a mindenkori hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

13. A Facebook ill. az Instagram oldalak a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartoznak. Ezen oldalak a Játékot nem szponzorálják, támogatják, felügyelik, illetve más módon sincsenek kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem az Instagram ill. a Facebook számára adja át.

14. Az első sorsolás időpontjában, 2017.06.15-én 15.00 órakor a kvízt helyesen kitöltők közül 20 fő nyertes és 10 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra, Közjegyző és a 2 (kettő) tagú sorsolási bizottság jelenlétében (a továbbiakban „Sorsolási Bizottság”) alábbi címen: 2040 Budaörs, Kossuth u.40.

A nyerteseket a Szervező a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő két napon belül. A nyertesnek innentől számított 48 óra áll rendelkezésükre a visszajelzésre.

Az első sorsolás esetében, visszajelzés hiányában a nyertes helyét tartaléknyertes veszi át és ez érvényes mindaddig, amíg érvényes megkeresésre nem kerül sor. A fent leírt eseten túl a soron következő, hogy:
- a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, vagy
- a nyertes írásban lemond a nyereményéről.

A tartaléknyertes(ek) értesítése a jelen pontban leírtak szerint (nyertesek értesítése) történik.

A második sorsolás időpontjában, 2017.07.27-én 15.00 órakor a kvízt helyesen kitöltők közül 30 fő nyertes és 15 db tartalék nyertes kerül kisorsolásra, Közjegyző és a 2 (kettő) tagú sorsolási bizottság jelenlétében (a továbbiakban „Sorsolási Bizottság”) alábbi címen: 2040 Budaörs, Kossuth u.40.

Az második sorsolás esetében, a visszajelzés hiányában a nyertes helyét az első tartaléknyertes veszi át. Az ő esetleges diszkvalifikációja vagy visszalépése esetén, a soron következő tartaléknyertes lép a helyébe. A fent leírt eseten túl a tartaléknyertes nyeremény-igényének életbelépési feltétele, hogy: - a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, vagy - a nyertes írásban lemond a nyereményéről. A tartaléknyertes(ek) értesítése a jelen pontban leírtak szerint (nyertesek értesítése) történik.

15. Nyeremények:
Első sorsolási dátum (20 db nyertes) : 2017.06.15
1. hely – Vip jegy a Budapest Air Race sky lounge-ba
2.- 3. hely – repülés egy Air Race pilótával
4.- 19. hely – Grand Stand Air Race jegy

Második sorsolási dátum (30 db nyertes): 2017.07.27
20-50.hely – Red Bull Air Race merchandise anyagok

A nyeremény nyertese köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása, igénybevétele megtörténjen. A nyeremény felhasználásának feltétele, hogy a nyertes igazolja személyazonosságát. A nyertes neve és a nyereménye felkerül a goto.redbullairrace.hu honlapra.

Budapest, 2017.05.01.
Red Bull Hungária Kft. Szervező